چگونه تغییرات بسیار کوچک روزانه باعث موفقیتی بزرگ می‌شوند؟

یک شبه صاحب انواع مهارت‌ها، استعدادها، عادت‌ها و دانش‌ها شدن خیلی سخت است و شاید غیرممکن. اما می‌توان هر روز تغییرات نسبتا کوچکی داشت!  بهبود مستمر یا همان چیزی است که «بریلسفورد» آن را «مجموع سودهای حاشیه‌ای» می‌خواند. برنامه او بهبود هریک از عناصر دخیل در موفقیت یک تیم دوچرخه‌سواری به اندازه ۱ درصد بود. او هر موضوع و مولفه‌ای که می‌تواند برای ساخت یک تیم دوچرخه‌سواری در کلاس جهانی مهم باشد را ۱ درصد بهبود داد.

نه ۲۰ درصد یا ۱۰ درصد یا ۵ درصد؛ فقط ۱ درصد!

به اختصار این می‌شود که کوچک فکر کنید ولی هدف بزرگی داشته باشید. به پیشرفت فکر کنید نه به کمال. برای ایجاد یک پیشرفت عمده؛ باید به پیشرفت‌های کوچک فکر کنید.

قانون ۱ درصد و شما

با تمرکز روی کارهایی که روزانه و به طور مکرر انجام می‌دهید شروع کنید. مطمئنا، می‌توانید یک موفقیت کوچک داشته باشید و کاری را در ۱۰ ثانیه زودتر به پایان برسانید. اما اگر آن کار را ۱۰ بار در طول روز انجام می‌دهید؛ سود کلی شما قابل توجه است و ۱۰۰ ثانیه پیش افتادید.

یک کار بزرگ را به قطعات و بخش‌های بسیار کوچکی تقسیم کنید و بعد سعی کنید در هر قطعه و بخش یک بهبود و تغییر کوچک ایجاد کنید. پیشرفت‌های ملموس و معناداری که باعث می‌شوند بهتر شوید. با ذهنیت قانون ۱ درصد، نیازی نیست در یک چیز بزرگ بهتر شوید؛ فقط شما باید در چیزهای بسیار کوچک کمی بهتر شوید.

خلاصه از یک پزشک

Leave a Comment