تفاوت probabilistic و possibilistic در احتمال

دو نوع استنباط وجود دارد: probabilistic  و possibilistic  در حالت possibilistic ، شخص به امکان یا عدم امکان وقوع برخی رویدادها علاقه مند است. در حالت probabilistic ، احتمال واقعی رویدادها نیز در نظر گرفته می شود.