بهینه سازی میانگین واریانس مارکویتز با پایتون

در اینجا توضیحی در مورد کد آمده است: 1. کتابخانه های لازم را وارد می کند – پانداها برای خواندن CSV، numpy برای ماتریس ها و scipy.optimize برای به حداقل رساندن. 2. داده های CSV با استفاده از پانداها در یک دیتافریم خوانده می شوند. 3. بازده مورد انتظار از ستون ‘بازده مورد انتظار’ … ادامه