تفاوت پرتفوی میانگین واریانس با پرتفوی مینیمم وایارانس

در تئوری، ما می‌توانیم پرتفویی متشکل از تمام دارایی‌های قابل سرمایه‌گذاری تشکیل دهیم. با این حال، این عملی نیست و ما باید راهی برای فیلتر کردن جهان سرمایه‌پذیر پیدا کنیم. یک سرمایه گذار ریسک گریز می خواهد ترکیبی از دارایی های پرتفوی بیابد که ریسک را برای سطح معینی از بازده به حداقل برساند. مرز … Read more